Zawodnicy

Dokumenty samochodów historycznych – o co w nich chodzi?

KSS – Książka Samochodu Sportowego – jest to podstawowy dokument samochodu w motorsporcie. KSS jest wymagana ze względu na przepisy dotyczące wszystkich rajdów PZM. W sezonie 2019 dokument ten jest niezbędny również w Motul HRSMP. Wnioski o wydanie KSS należy składać przez Inside PZM.

KZTSH – Karta Zgodności Technicznej Samochodu Historycznego – jest to dokument, w którym zawodnik szczegółowo deklaruje konfigurację techniczną swojej rajdówki. Do wydania karty nie jest potrzebna inspekcja samochodu i przeprowadza się jedynie analizę jej zgodności z wymogami cyklu. Na podstawie KZTSH klasyfikuje się samochodów do startów według regulaminu Motul HRSMP. To zawodnik odpowiada za prawdziwość deklaracji, która może zostać poddana „punktowej” weryfikacji podczas BK1 lub BK2 wykonywanego z urzędu na polecenie ZSS lub na skutek protestu technicznego. Stwierdzenie niezgodności deklaracji ze stanem faktycznym może zaowocować odpowiedzialnością dyscyplinarną zawodnika – zgodnie z regulaminem Motul HRSMP i MKS.

KZTSH jest „historycznym” rozszerzeniem KSS i dokumentem, który w 2019 jest podstawą dopuszczenia samochodu do startu i jego klasyfikacji (kategoria/klasa) w Motul HRSMP.

NHTP – Narodowy Paszport Techniczny PZM – to dokument, który od 2020 będzie podstawą dopuszczenia samochodu do startu i jego klasyfikacji (kategoria/klasa) w Motul HRSMP. W przeciwieństwie do KZTSH do wydania NHTP wymagane jest przeprowadzenie inspekcji samochodu i potwierdzenie z jego zgodności z KZTSH (o ile była wydana), lub rozszerzonym wnioskiem o wydanie NHTP (dla samochodów, dla których nie wydano KZTSH). NHTP stwierdza zakres zgodności samochodu z homologacją, odnotowując odstępstwa od niej w zakresie poszczególnych podzespołów. Odstępstwa te muszą jednak spełniać wymogi cyklu, w którym zadeklarowano starty. NHTP wydawany jest dla konkretnego cyklu/dyscypliny sportu samochodów historycznych (rajdy, wyścigi górskie, wyścigi płaskie) zadeklarowanych przez wnioskodawcę. Kryterium wydania NHTP jest spełnienie wymogów technicznych stawianych przez regulamin cyklu, w którym zadeklarowano starty (w naszym przypadku Motul HRSMP). Zakres i sposób badania do NHTP oraz zasady wydawania NHTP są niemal identyczne jak przy wydawaniu HTP FIA, jednak wymogi zgodności z homologacją są znacząco rozluźnione. Samochód nie musi spełnić ostrych, międzynarodowych wymagań opisanych w załączniku K do MKS, a jedynie te, które są konieczne w danym cyklu.

NHTP jest ważny na terytorium RP, a jego uznawanie przez inne ASN’y jest ich suwerenną decyzją. Dotychczasowe doświadczenia pokazują jednak, że tego typu narodowy dokument jest wystarczający do startów w rajdach na terenie innych europejskich krajów. NHTP nie uprawnia jednak do startu w zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIA. Jeżeli zawody krajowe są łączone z mistrzostwami FIA to mając NHTP można w nich wystartować, ale tylko w klasyfikacji cyklu krajowego.

Od 2020 roku NHTP będzie wymaganym dokumentem do startu we wszystkich historycznych zawodach rangi mistrzostw Polski. W zawodach niższej rangi (rajdy okręgowe, puchary regionalne, etc.) wymagane będzie jedynie KZTSH.

HTP – Historyczny Paszport Techniczny FIA – to dokument wydawany przez FIA poprzez krajowe ASN’y dla samochodów zgodnych z wymogami załącznika K do MKS. HTP jest niezbędne, aby móc startować w Mistrzostwach Europy w Sportowych Rajdach Historycznych FIA. Dokument ten jest powszechnie uznawany i pozwala na starty we wszystkich otwartych zawodach historycznych na świecie, bez względu na ich rangę (międzynarodowe, regionalne, krajowe, lokalne).

Przydatne linki

Do najlbliższej rundy

Motul HRSMP